viernes, 6 de diciembre de 2013

Wordle

Wordle és una aplicació gratuïta en la que l’usuari pot crear una pluja de paraules, les quals pot adoptar diverses formes, colors i fonts de lletra.  És una eina que ens familiaritza amb la presentació visual de paraules destacades a partir d’un simple text.
No és necessari descarregar cap programa sinó que basta amb entrar a la web i començar a crear la pluja d’idees personal.

Aquest, és un wordle que He creat  amb les paraules que es relacionen amb la importància que tenen les TIC dins les aules d’Educació Infantil.


jueves, 5 de diciembre de 2013

Competència Digital dels professors. Jordi Adell.

Jordi Adell, fa una exposició sobre les competències que hauríem de tenir els docents. Una investigació anomenada ACOT inunda  a un sèrie d’escoles donant assessorament, posant tots els medis, etc varen avaluar quines eren les fases pels quals la tecnologia començava a formar part de la pràctica quotidiana dels docents (procés que dura de 3 a 5 anys). Aquestes fases són les següents: fase d’accés, fase d’adopció, fase d’adaptació, fase d’apropiació i fase d’innovació.

Personalment, considero que estic entre la fase d’adaptació i la fase d’apropiació, és a dir, com diu Adell de manera habitual estic integrant les noves tecnologies en pràctiques tradicionals com per exemple, edició de textos, presentacions, etc. En canvi també, durant la carrera m’han ensenyat i inculcat la importància del treball cooperatiu, interdisciplinari, basat en projectes d’aprenentatge. Tot i això, encara no he pogut dur a la pràctica aquesta disciplina a les aules però, si ja tinc aquesta mentalitat podré aconseguir està en aquesta fase d’apropiació.


Aquí vos pas un vídeo que ens ha penjat sa profe al mudel sobre el professor Jordi Adell.

martes, 3 de diciembre de 2013

Societat de la Informació, Tencologies digitals i Educació. Manuel Area

En aquest article, Manuel Area, fa un anàlisi i planteja diferents perspectives en relació al nou context social, econòmic i cultura que està sorgint arrel de les noves tecnologies. Per tant, La velocitat amb la que s’estàn produïnt els canvis tecnològics i com afecten a nivell social, educatiu, polític, cultural, etc, fan necessari un replantejament dels models educatius, ja que l’educació segueix essent el motor de canvi de la societat.

Les perspectives que M. Area, menciona són les següents:
 • Tercera revolució industrial: a on hi ha una demanda de consum terciari, amb les conseqüències de l’esgotament de recursos materials. Debat sobre la digitalització de la informació.
 • Globalització: des de la revolució industrial cap a una superació de fronteres locals i nacionals, marcant les tendències a una ruptura de la societat, cap a models capitalistes.

Trobem diferents concepcions i discursos segons l’autor:
 • Discurs mercantilista des del qual  la societat de la informació suposa un major benestar material i per tant,  més felicitat pels individus.
 • Discurs crític - polític  que defèn que les tecnologies digitals han d’estar al servei del desenvolupament social i humà i no controlat per un sistema capitalista.
 • Discurs tecnocentrista pel que les noves tecnologies se converteixen en el centre del canvi social i cultural.
 • Discurs apocalíptic que considera les noves tecnologies com el final dels valors de la modernitat i el pensament il·lustrat perquè supediten la cultura als interessos tecnocràtics.

Amb aquestes perspectives assenyales anteriorment i com a conseqüència els seus afectes poder ser d’avantatges i inconvenients:

Ø  Avantatges:
Permeten i faciliten major comunicació
Rompen fronteres d’espai i temps
Es pot accedir de de casa a qualsevol tipus d’informació.
Millores l’eficàcia i qualitat de serveis
Noves formes d’activitat productiva
Augmenta el coneixement i contacte cultural

Ø  Inconvenients:
Obstaculitzen el progrés cap un model social més democràtic i d’equilibri en la distribució de la riquesa material.
Obstaculitzen el camí cap un model de societat menys agressiu amb la diversitat cultural i medi ambiental.
El progrés tecnològic no significa una millora del benestar dels ciutadans
Perilla la pèrdua de les senyes d’identitat culturals de molts individus i col·lectius socials.
Inadaptació d’alguns sectors a causa de la rapidesa de l’evolució tecnològica.
Mal ús de les NNTT que responen a interessos mercantils
Sobredosi d’informació.

En aquest article, l’autor ens aporta informació, conductes i reptes per la consecució. A
Això implica una sèrie de reptes educatius. En veurem uns quants breument.

 • Integrar les noves tecnologies en el sistema i cultura escolar: a on els sistema escolar s’ha d’adaptar a les exigències i integrar les tecnologies digitals a les aules i als centres educatius.
 • Reestructurar els fins i mètodes d’ensenyança. Nous rols per a docents i alumnes: Una fita important per a l’educació serà la formació de infants com a usuaris conscients i crítics de les noves tecnologies i de la cultura que al seu voltant es produeix.
 • Estendre la formació a través de ret d’ordenadors: la teleformació. El repte d’aquests és que aquests projectes educatius siguin de qualitat .
 • Revisar i replantejar la formació ocupacional a la llum de les noves exigències sociolaborals impulsades per les noves tecnologies: Per afrontar els reptes laborals que aquestes innovacions impliquen s’han de prendre una sèries de mesures que facin possible l’acompliment dels objectius.

Reflexió:
Nosaltres com a mestres tenim la necessitat de que els centres escolars s’adaptin a aquesta societat impulsora de les noves tecnologies. Per tant, és important que els centres s’impregnin d’aquesta necessitat que ens rodeja cada dia amb més força.

S’ha d’ensenyar als alumnes a seleccionar la informació de qualitat, ja que a causa de la gran quantitat d’informació a la que es pot accedir, sorgeix la necessitat d’ensenyar als infants a ser crítics i responsables amb tota aquella informació que els arriba i aprendre a destriar-la i a seleccionar la que els pugui resultar més útil.


Per altre banda penso que tot i que les persones som conscients de les avantatges i desavantatges que tenen les noves tecnologies, ens hem endinsat de manera bastant consumista. Amb això vull dir que,  molts de nosaltres emprem les noves tecnologies no només per facilitar el treball sinó també per plaer i deixem de banda les coses importants com la comunicació verbal entre les persones.


Aquí us deix l'enllaç de l'article i el vídeo sobre la societat de la informació  i educació :
http://www.tecnoedu.net/lecturas/materiales/manual_area/tema1.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=vIqQuhTEGXs


martes, 19 de noviembre de 2013

5 claus per a una bona integració de les TIC als centres docents

La lectura 5 claus per una bona integració de Tic en els centres educatius, redactat per el Dr. Pere Marquès, en descriu les cinc claus necessàries per poden integrar les Tic en els centres educatius i pugui ser un eina d’ensenyament-aprenentatge. Aquestes cinc claus surten dels resultats de vàries investigacions dels seguiment a les Administracions Educatives que ha realitzat el Departament de Pedagogia Aplicada a la UAB.

De manera resumida explicaré els cinc punts:
 • Les bases tecnològiques necessàries: és necessari tenir materials i recursos suficient de qualitat com també una bones infraestructures. Ex: pissarra digital, un ordinador amb connexió a Internet i un projector a cada aula, etc.
 • Coordinació i manteniment dels recursos TIC: és important tenir aquest materials sempre operatius amb un bon manteniment amb un equip de suport de centre.
 • Recursos didàctics adequats: els mestres han de seleccionar-los prèviament abans de la seva utilització per a que realment facilitin els aprenentatges dels infants.
 • Suport de l’equip educatiu i de la comunitat educativa: és convenient comptar amb el recolzament de l’equip directius i de tota la comunitat educativa. Tothom ha de estar disposat a aquestes noves experiències.
 • Adequada formació del professorat: necessari una formació continuada dels mestres tant a nivell individual com de centre per a que sigui un eina d’ajuda per a la seva taca docent.

Penso, que aquest requisits són bàsics pel bon funcionament de les Tic en els centres. Tot i això, és imprescindible la implicació tant del propi centre, mestres i la pròpia família per involucrar als infants dins de les noves tecnologies. 

Article: “El plaer d’emprar les TIC a l’aula d’infantil”

La lectura El placer de usar las TIC en el aula de Infantil, d’Etivaliz Asorey i Jesús Gil, comenta que estem immersos dins la Societat de la Informació a on l’escola té el deure de saber utilitzar totes les Tecnologies de la Comunicació per així poder formar i preparar membres actius de la societat.

Els dos autors destaquen la importància d’introduir les Tic com un eina diària dins l’activitat de l’aula i no de manera aïllada. Per tant, ells asseguren que ha d’haver un canvi a nivell metodològic i organitzatiu, creant per exemple un racó amb ordinador, internet i un espai per projectar per a que els infants puguin disposar d’aquest quant desitgin tant a nivell individual com en grup.


Per tant, i como diu l’article, les Tic no estan completament integrades a dins les aules, per això personalment penso que al ser un tema que envolta diàriament les nostres vides i s’ha de treballar dins les aules d’infantil. Els nostres infants viuen envoltats dins una Societat de la Informació

lunes, 18 de noviembre de 2013

Taller Pràctic - Presentacions Multimèdia (Power Point)

En aquesta pràctica la mestra ens va explicar totes les utilitats que té el Power Point de manera introductòria a aquest programa. Realment hi ha molta quantitat de recursos i possibilitats (sons, presentacions, vídeos, imatges...) que no imaginava. Durant la carrera s’han fet moltes presentacions i pensava que dominaven perfectament
el programa, però no ha esta així.


La pràctica ens ha donat l’oportunitat de insertà imatges, fletxes de continuar a la següent o anterior diapositiva ordenar presentacions, posar petits text... fent el muntatge d’un conte. Gràcies a aquestes indicacions anirem creant i perfeccionant el nostre maneig amb el Power Point, fins arribar a dissenyar i programar el nostre programa multimèdia que feineta ens durà.

domingo, 3 de noviembre de 2013

Avaluació del material didàctic triat

 La feina d'aquesta setmana....Avaluar el joc interactiu que vàrem escollir l'altre dia a partir d'una fitxa per a mestres:


FICHA  DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMÈDIA
SIMPLIFICADA PARA LOS PROFESORES QUE HAN USADO EL PROGRAMA EN CLASE - DIM-UAB/2001
TÍTOL DEL PROGRAMA : juegos educativos.


TEMÀTICA DEL PROGRAMA:
HI ha diferents temàtiques en aquest programa  ja que, treballa la música, memòria, llenguatge, matemàtiques, habilitat, creativitat i observació.

OBJECTIUS Y CONTINGUTS QUE S’ESTAN TREBALLANT EN EL PROGRAMA:
OBJECTIUS:
Es treballarien objectius curriculars relacionats amb les 3 àrees: àrea de coneixement de l’entorn, comunicació i llenguatge, de coneixement de si mateix i autonomia personal.
Els més rellevants serien:
Ø  Iniciar-se en la utilització de les tecnologies de la comunicació i la informació com a recurs d’aprenentatge i recerca, d’expressió i de joc, fent-ne ús cada cop més responsable.
Ø  Elements i algunes de les seves funcions, descobrint les seves possibilitats d’acció i d’expressió, coordinant i controlant cada cop amb major precisió gestos i moviments i regulant el moviment, el to i la postura en funció de l’objecte i de l’acció efectuada.
Continguts:
Ø  Iniciació en l’ús d’alguns instruments tecnològics senzills.
Ø  Exploració i presa de consciència de les pròpies possibilitats i limitacions perceptives, motrius i expressives, mostrant confiança en les pròpies possibilitats d’acció. Simulació de rols diferenciats i d’estats d’ànim diversos en situacions de joc. Iniciativa en l’acció i en els nous aprenentatges, mantenint una actitud de superació de les dificultats.

CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES QUE HAN UTILITZAT AQUEST PROGRAMA: 
Els jocs interactius d’aquesta pàgina va dirigit a infants fins als 5 anys i de 5 a 7 anys.
L’objectiu  és que els infants a partir de diferents jocs, aprenguin matemàtiques, llenguatge, música i millorin en quant habilitat, memòria, creativitat i observació de manera divertida i lúdica per a ells.

TIPOLOGÍA DEL PROGRAMA
La pàgina web, conté diferents tipologies com poden ser, d’exercitació, creativitat, observació, simuladors, etc depenent de l’activitat que escull l’infant..

FUNCIÓ PER A LA QUAL S’HA UTILITZAT:
Utilitzaria aquest programa per exercitat les habilitats lingüístiques, matemàtiques, música, etc per ampliant el vocabulari, familiaritzar-se amb les noves tecnologies i demostrar la seva habilitat de creativitat , memòria i creativitatBREU DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA QUE S’HA UTILITZAT

ENTORN D’ÚS: 
Aquesta activitat es realitzaria al racó de l’ordinador dins l’aula. D’aquesta manera els infants poden accedir de manera lliure amb la mirada de la mestra

USUARIS:
En aquesta ocasió tots els infants poden accedir al joc, ja que, aquest està adaptat segons el nivell de l’infant.

FORMA D’AGRUPAMENTS:
Els agrupament que utilitzaria en aquest joc s seria per parelles ja que, consider-ho que és una manera que els infants s’ajudin i cooperin junts.

BREU DESCRIPCIÓ DE LA FORMA D’ÚS: 
Aquest racó estarà disponible en unes hores concretes quant la mestra ho comuniqui.
 Els infants que ho desitgin fan una greu a una graella devora el seu nom per així la mestra tenir un orientació de quins infants han anat al racó i quins no. D’aquesta manera, la mestra pot guiar a aquells infants que encara no han accedit a jugar.

ALTRES CIRCUMSTÀNCIES :
Si programa s’utilitzés per primera vegada, la mestra i els infants realitzarien una primera pressa de contacte conjuntament.

CARACTERÍSTIQUES DEL AULA INFORMÀTICA :
El racó estaria situat a un racó de l’aula a on els altres infants no puguin molestar la feina dels seus companys.
Aquest estaria compost per un ordinador de torre  amb els altaveus i hauria per escrit o amb símbols les normes d’ús .


ASPECTES FUNCIONALS UTILITAT           

Eficàcia del programa (facilita l’assoliment dels objectius)
Facilitat d’ús i instal·lació (entorno amable)
Documentació (si s’ha utilitzat)
Servei de teleformació i assistència (si s’ha utilitzat)
EXCEL·LENT
ALT
CORRECTE
BAIX
x
.
.
.
X
.
.
.
.
x
.
.
.
.X
.
ASPECTES TÈCNICS I ESTÉTICS
Entorn audiovisual (presentació, pantalles, tipus lletra...)
Elements multimèdia (qualitat i quantitat)
Continguts (qualitat, profunditat, organització)
Navegació (fiabilitat ,eficàcia, velocitat...)
Interacció (tipus de diàleg, entrada de dades, anàlisis de respostes)
EXCEL·LENT
ALT
CORRECTE
BAIX
.X
.
.
.
x
.
.
.
.x
.
.
.
x
.
.
ASPECTES PEDAGÒGICS

Capacitat de motivació (atractiu, interès)
Adequació a l’usuari (continguts activitat)
Tutorització i avaluació (preguntes reforços)
Recurssos didàctics (activitat, organitzados)
EXCEL·LENT
ALT
CORRECTE
BAIX
.
.X
.
.
.
.X
.
.
.
.X
.
.
OBSERVACIONS
Problemes i inconvenients:
VALORACIÓ GLOBAL
EXCEL·LENT
ALT
CORRECTE
BAIX
.
xjueves, 31 de octubre de 2013

Taller Audacity

"Audacity es un programa que manipula ondas de audio digital. Además de grabar sonido directamente desde el programa, importa muchos formatos de sonido, incluyendo WAV, AIFF, AU, IRCAM, MP3, y Ogg Vorbis. Soporta todas las  operaciones comunes de edición como Cortar, Copiar, y Pegar, adicionalmente mezcla pistas y aplica efectos plugin (añadidos) a cualquier parte de un sonido. También tiene un editor de amplitud de envoltura". (TUTORIAL AUDACITY)

Aquesta setmana hem portat a la pràctica tot el que vàrem “trastejar” a la pràctica anterior.  El muntatge havia de tenir una música de fons i una locució amb algunes paraules o frases curtes inserides. Un cop això, només ho teníem a format MP3.

Aquí us deix en muntatge realitzat per na Vanessa i jo Jmartes, 22 de octubre de 2013

Material didàctic

Fent la recerca sobre jocs multimèdia per infants de P5, he trobat aquest enllaç a on els més petits poden treballar la música, memòria, llenguatge, creativitat, observació, habilitats i matemàtiques.


Puc dir, que tot i que els jocs són bastant curts hi ha varietat i això fa que els infants puguin canviar de joc de manera ràpida i senzilla.


Quant cliques damunt un joc, aquest t’envia a una altre pàgina a on pots escollir l’edat fins als 5 anys i de 5 a 7 anys. Així dons, un mateix joc et dona l’oportunitat de complicar el nivell segons l’infant.viernes, 18 de octubre de 2013

Bàsicament els drets d’autor es vàrem fer per evitar el “plagio”dels que componen o creen els altres.

Els mestres treballen en un context que és l’educació i treballen amb fillets amb vocació social. Essers que són capaços d’aprendre de manera contínua durant tota la vida en un àmbit social. Per tant, el mestres han de ser una guia i model per a que ells sàpiguen treballar de manera “legal”.

Molts mestres contínuament utilitzen materials subjectes a drets d’autor, però solen desconèixer la legislació al respecte. Per això, és interesant saber que hi ha llocs d’internet i estratègies per cercar recursos oberts que es poden utilitzar respectant alguns drets.

Alguns exemples:

Música:
Sons:
Imatges:

Tothom penjam als nostres blogs fotografies, vídeos d’altres llocs, textes copiats i aferrats sense mencionar l’autor, etc...
Els fillets d’avui dia estan fent treballs d’investigació, posant música, copiant i aferrant de qualsevol manera i realment això no es pot fer...això no és una bona pràctica, ja que, hauríem de ser capaços de reflexionar sobre la informació trobada en internet.


Sabem com ho hem de fer? Sempre que tinguem que fer un treball ens podem recolzar amb idees trobades en Internet però hem de ser capaços de reflexionar sobre les obres trobades a la red, no s’ha de copiar i aferrar un texte d’internet ja que, estaríem “violant” el dret d’autor . Sempre que tinguem que utilitzar un fragment o paràgraf d’algú s’ha de citar l’autor i la font. 

jueves, 17 de octubre de 2013

Muntatge de fons d’imatge

Seguint amb el maneig i aprenentatge del programa GIMP (la classe anterior de pràctica ja el vàrem “trastejar”), s’ha intentat fer un petit progrés amb l’ajuda de la mestra.

L’objectiu era que a partir d’una imatge de fons, s’havia d’inserta la nostra cara a aquest fons, desprès afegir un element extra a la imatge, un text al fons d’imatge (a partir de capes, filtre, etc) .

La veritat, m’he sentit una mica angoixada a l’hora de fer aquest taller per la poca practica que tinc...al final ho he aconseguit però esper fer més pràctiques ja que és una eina força interessant que ens servirà segur el dia de demà.

Us deix el meu primer muntatge: