martes, 19 de noviembre de 2013

5 claus per a una bona integració de les TIC als centres docents

La lectura 5 claus per una bona integració de Tic en els centres educatius, redactat per el Dr. Pere Marquès, en descriu les cinc claus necessàries per poden integrar les Tic en els centres educatius i pugui ser un eina d’ensenyament-aprenentatge. Aquestes cinc claus surten dels resultats de vàries investigacions dels seguiment a les Administracions Educatives que ha realitzat el Departament de Pedagogia Aplicada a la UAB.

De manera resumida explicaré els cinc punts:
  • Les bases tecnològiques necessàries: és necessari tenir materials i recursos suficient de qualitat com també una bones infraestructures. Ex: pissarra digital, un ordinador amb connexió a Internet i un projector a cada aula, etc.
  • Coordinació i manteniment dels recursos TIC: és important tenir aquest materials sempre operatius amb un bon manteniment amb un equip de suport de centre.
  • Recursos didàctics adequats: els mestres han de seleccionar-los prèviament abans de la seva utilització per a que realment facilitin els aprenentatges dels infants.
  • Suport de l’equip educatiu i de la comunitat educativa: és convenient comptar amb el recolzament de l’equip directius i de tota la comunitat educativa. Tothom ha de estar disposat a aquestes noves experiències.
  • Adequada formació del professorat: necessari una formació continuada dels mestres tant a nivell individual com de centre per a que sigui un eina d’ajuda per a la seva taca docent.

Penso, que aquest requisits són bàsics pel bon funcionament de les Tic en els centres. Tot i això, és imprescindible la implicació tant del propi centre, mestres i la pròpia família per involucrar als infants dins de les noves tecnologies. 

Article: “El plaer d’emprar les TIC a l’aula d’infantil”

La lectura El placer de usar las TIC en el aula de Infantil, d’Etivaliz Asorey i Jesús Gil, comenta que estem immersos dins la Societat de la Informació a on l’escola té el deure de saber utilitzar totes les Tecnologies de la Comunicació per així poder formar i preparar membres actius de la societat.

Els dos autors destaquen la importància d’introduir les Tic com un eina diària dins l’activitat de l’aula i no de manera aïllada. Per tant, ells asseguren que ha d’haver un canvi a nivell metodològic i organitzatiu, creant per exemple un racó amb ordinador, internet i un espai per projectar per a que els infants puguin disposar d’aquest quant desitgin tant a nivell individual com en grup.


Per tant, i como diu l’article, les Tic no estan completament integrades a dins les aules, per això personalment penso que al ser un tema que envolta diàriament les nostres vides i s’ha de treballar dins les aules d’infantil. Els nostres infants viuen envoltats dins una Societat de la Informació

lunes, 18 de noviembre de 2013

Taller Pràctic - Presentacions Multimèdia (Power Point)

En aquesta pràctica la mestra ens va explicar totes les utilitats que té el Power Point de manera introductòria a aquest programa. Realment hi ha molta quantitat de recursos i possibilitats (sons, presentacions, vídeos, imatges...) que no imaginava. Durant la carrera s’han fet moltes presentacions i pensava que dominaven perfectament
el programa, però no ha esta així.


La pràctica ens ha donat l’oportunitat de insertà imatges, fletxes de continuar a la següent o anterior diapositiva ordenar presentacions, posar petits text... fent el muntatge d’un conte. Gràcies a aquestes indicacions anirem creant i perfeccionant el nostre maneig amb el Power Point, fins arribar a dissenyar i programar el nostre programa multimèdia que feineta ens durà.

domingo, 3 de noviembre de 2013

Avaluació del material didàctic triat

 La feina d'aquesta setmana....Avaluar el joc interactiu que vàrem escollir l'altre dia a partir d'una fitxa per a mestres:


FICHA  DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMÈDIA
SIMPLIFICADA PARA LOS PROFESORES QUE HAN USADO EL PROGRAMA EN CLASE - DIM-UAB/2001
TÍTOL DEL PROGRAMA : juegos educativos.


TEMÀTICA DEL PROGRAMA:
HI ha diferents temàtiques en aquest programa  ja que, treballa la música, memòria, llenguatge, matemàtiques, habilitat, creativitat i observació.

OBJECTIUS Y CONTINGUTS QUE S’ESTAN TREBALLANT EN EL PROGRAMA:
OBJECTIUS:
Es treballarien objectius curriculars relacionats amb les 3 àrees: àrea de coneixement de l’entorn, comunicació i llenguatge, de coneixement de si mateix i autonomia personal.
Els més rellevants serien:
Ø  Iniciar-se en la utilització de les tecnologies de la comunicació i la informació com a recurs d’aprenentatge i recerca, d’expressió i de joc, fent-ne ús cada cop més responsable.
Ø  Elements i algunes de les seves funcions, descobrint les seves possibilitats d’acció i d’expressió, coordinant i controlant cada cop amb major precisió gestos i moviments i regulant el moviment, el to i la postura en funció de l’objecte i de l’acció efectuada.
Continguts:
Ø  Iniciació en l’ús d’alguns instruments tecnològics senzills.
Ø  Exploració i presa de consciència de les pròpies possibilitats i limitacions perceptives, motrius i expressives, mostrant confiança en les pròpies possibilitats d’acció. Simulació de rols diferenciats i d’estats d’ànim diversos en situacions de joc. Iniciativa en l’acció i en els nous aprenentatges, mantenint una actitud de superació de les dificultats.

CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES QUE HAN UTILITZAT AQUEST PROGRAMA: 
Els jocs interactius d’aquesta pàgina va dirigit a infants fins als 5 anys i de 5 a 7 anys.
L’objectiu  és que els infants a partir de diferents jocs, aprenguin matemàtiques, llenguatge, música i millorin en quant habilitat, memòria, creativitat i observació de manera divertida i lúdica per a ells.

TIPOLOGÍA DEL PROGRAMA
La pàgina web, conté diferents tipologies com poden ser, d’exercitació, creativitat, observació, simuladors, etc depenent de l’activitat que escull l’infant..

FUNCIÓ PER A LA QUAL S’HA UTILITZAT:
Utilitzaria aquest programa per exercitat les habilitats lingüístiques, matemàtiques, música, etc per ampliant el vocabulari, familiaritzar-se amb les noves tecnologies i demostrar la seva habilitat de creativitat , memòria i creativitatBREU DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA QUE S’HA UTILITZAT

ENTORN D’ÚS: 
Aquesta activitat es realitzaria al racó de l’ordinador dins l’aula. D’aquesta manera els infants poden accedir de manera lliure amb la mirada de la mestra

USUARIS:
En aquesta ocasió tots els infants poden accedir al joc, ja que, aquest està adaptat segons el nivell de l’infant.

FORMA D’AGRUPAMENTS:
Els agrupament que utilitzaria en aquest joc s seria per parelles ja que, consider-ho que és una manera que els infants s’ajudin i cooperin junts.

BREU DESCRIPCIÓ DE LA FORMA D’ÚS: 
Aquest racó estarà disponible en unes hores concretes quant la mestra ho comuniqui.
 Els infants que ho desitgin fan una greu a una graella devora el seu nom per així la mestra tenir un orientació de quins infants han anat al racó i quins no. D’aquesta manera, la mestra pot guiar a aquells infants que encara no han accedit a jugar.

ALTRES CIRCUMSTÀNCIES :
Si programa s’utilitzés per primera vegada, la mestra i els infants realitzarien una primera pressa de contacte conjuntament.

CARACTERÍSTIQUES DEL AULA INFORMÀTICA :
El racó estaria situat a un racó de l’aula a on els altres infants no puguin molestar la feina dels seus companys.
Aquest estaria compost per un ordinador de torre  amb els altaveus i hauria per escrit o amb símbols les normes d’ús .


ASPECTES FUNCIONALS UTILITAT           

Eficàcia del programa (facilita l’assoliment dels objectius)
Facilitat d’ús i instal·lació (entorno amable)
Documentació (si s’ha utilitzat)
Servei de teleformació i assistència (si s’ha utilitzat)
EXCEL·LENT
ALT
CORRECTE
BAIX
x
.
.
.
X
.
.
.
.
x
.
.
.
.X
.
ASPECTES TÈCNICS I ESTÉTICS
Entorn audiovisual (presentació, pantalles, tipus lletra...)
Elements multimèdia (qualitat i quantitat)
Continguts (qualitat, profunditat, organització)
Navegació (fiabilitat ,eficàcia, velocitat...)
Interacció (tipus de diàleg, entrada de dades, anàlisis de respostes)
EXCEL·LENT
ALT
CORRECTE
BAIX
.X
.
.
.
x
.
.
.
.x
.
.
.
x
.
.
ASPECTES PEDAGÒGICS

Capacitat de motivació (atractiu, interès)
Adequació a l’usuari (continguts activitat)
Tutorització i avaluació (preguntes reforços)
Recurssos didàctics (activitat, organitzados)
EXCEL·LENT
ALT
CORRECTE
BAIX
.
.X
.
.
.
.X
.
.
.
.X
.
.
OBSERVACIONS
Problemes i inconvenients:
VALORACIÓ GLOBAL
EXCEL·LENT
ALT
CORRECTE
BAIX
.
x